AWARIA I CO DALEJ ?

KOSZTY NAPRAW W LOKALACH.

 

 

 

DLACZEGO KOSZTY BIEŻĄCYCH NAPRAW W WYNAJMOWANYM LOKALU PONOSI NAJEMCA ?

 

Określenie jakie koszty ponosi Najemca a jakie Wynajmujący ujmuje zawsze Umowa.

Analogicznie takie sytuacje precyzuje:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego”,

  2. Kodeks Cywilny dział II Najem lokalu Art. 681.

Zasady te zawarto w umowie Euro-House z Najemcą.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r w art. 6b. określono zakres obowiązków Najemców:

 

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.”

 

Stosownie do Umowy i ww przepisów Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

 

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

 

Kodeks Cywilny dział II Najem lokalu Art. 681.

 

Do drobnych nakładów, które obciążają Najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.”

 

 

DLACZEGO USTAWODAWCA WYDAŁ TAKI PRZEPIS ?

 

Podobnie jak samochód wymaga napraw, konserwacji, przeglądów i ponoszenia kosztów eksploatacji analogicznie każdy lokal też wymaga napraw, konserwacji itd.

Najemca otrzymując lokal do zamieszkania analogicznie jak we własnym domu, jak w mieszkaniu spółdzielczym (które nie jest jego własnością) ponosi bieżące koszty napraw. Są one ujęte w ww Ustawie. Ustawa określa też jakie naprawy nie należą do obowiązków Najemcy lokalu.

 

W CZYM MOŻE POMÓC BIURO ?

 

Jeśli Najemca nie potrafi znaleźć samodzielnie fachowca, może zgłosić prośbę o naprawę, przegląd itd. np. urządzeń w swoim lokalu. W takiej sytuacji zlecając nam na piśmie naprawę itp. Euro-House zleci rozwiązanie danego problemu wyspecjalizowanej firmie. Koszt takiej usługi ponosi Najemca stosownie do stawek rynkowych. Euro-House nie dolicza marży do ww usługi.

 

JAKIE SĄ STAWKI RYNKOWE ?

 

Fachowiec przyjeżdżając na jednorazową drobną naprawę z pewnością doliczy koszty dojazdu, materiałów oraz koszt robocizny. Typowy koszt dojazdu to 40-50 zł, koszt robocizny to 30-40 zł, koszt zakupu materiałów wg Faktury.

 

CZY POTRZEBNA JEST FAKTURA ?

 

Tak, zawsze należy pobrać Fakturę. Tylko ona zapewnia gwarancję na wykonaną naprawę. Przykładowo lokal został pomalowany niewłaściwą farbą i po 2-3 miesiącach farba zaczęła się łuszczyć. Przekazując kopię faktury do biura zaoszczędzacie sobie egzekwowania gwarancji i ew. spraw sądowych z tego wynikłych.

 

ZAPOBIEGANIE AWARIOM I ZBĘDNYM KOSZTOM.

 

Aby zaoszczędzić sobie kosztów i problemów z naprawami należy stosować się do instrukcji obsługi urządzeń AGD, dokonywać bieżącej konserwacji lokalu np. oczyszczać kratki ściekowe z włosów. Młode osoby nie mające żadnego doświadczenia zawsze mogą zapytać swoich Rodziców o takie czynności lub poprosić Administrację budynku o dodatkowe informacje.

 

 

 

iCMS