Warunki najmu

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Najemca:

Zwleka z płatnością czynszu za jeden miesiąc.
Używa lokalu w sposób sprzeczny z umową.
Wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.
Zaniedbuje lokal lub wyposażenie w stopniu narażającym je na uszkodzenie przekraczające normalne zużycie.

Do kwoty czynszu doliczane będą dodatkowo:

Opłaty typu (woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna) wg wskazań licznika oraz ryczałt za wywóz śmieci na koniec każdego miesiąca.
Koszty zarządu budynkiem 0,65 zł/m2 lokalu +VAT.
Ryczałt za utrzymanie czystości w budynku 20-60 zł + VAT (w zależności od wielkości lokalu)
Dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych strony ustalają kaucję w wysokości 2 miesięcznego czynszu + media, lub inne zabezpieczenie (np.: poręczenia bankowe).
Refakturowane opłaty lokalowe w wysokości ustalanej przez Urząd Miasta w wysokości ok 1,89 zl/ m2 brutto