Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Najemca:

Do kwoty czynszu doliczane będą dodatkowo: