REGULAMIN BUDYNKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 

Regulamin ma na celu zapewnienia ochrony mienia i utrzymanie właściwych warunków technicznych, bezpieczeństwa, czystości, estetyki budynków i ich otoczenia, oraz określa warunki zgodnego współżycia najemców.

§2.

 

Najmowany lokal powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w podpisanej umowie przez najemcę lokalu.

    §3.

 

Najemcy lokali są odpowiedzialni za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu również za wszystkie osoby korzystające z lokalu, których prawa reprezentują (podnajemców, gości, itp.). Za niepełnoletnie dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.


II. UŻYTKOWANIE LOKALI I BUDYNKÓW ORAZ UTRZYMANIE ICH W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM.

 

 

A. Obowiązki Wynajmującego:

§ 4

 

Do podstawowych obowiązków Wynajmującegonależy utrzymywanie sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych stanowiących normatywne wyposażenie budynku.Umożliwiają one korzystanie z instalacji wewnętrznych i urządzeń techniczno-sanitarnych znajdujących się w lokalu i bieżące ogrzewanie lokalu.

Wynajmujący nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów.

 

B. Obowiązki użytkowników lokali:


§ 5

 

Użytkownicy lokali obowiązani są utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać przepisy regulaminu a zachowaniem swoim zapewniać zgodne współżycie lokatorów.

Do podstawowych obowiązków użytkownika lokalu należy:

a) utrzymywanie zajmowanego lokalu i przynależnych do niego pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu,

b) dbanie i chronienie przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynków przeznaczonych do wspólnego korzystania, a w szczególności: drzwi wejściowych do budynku, klatek schodowych, korytarzy i innych pomieszczeń oraz otoczenia budynków, zawiadamianie Wynajmującego o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu dłużej niż jedną dobę oraz ilości i gatunku posiadanych w mieszkaniu zwierząt. właściwego zachowywania się, tak aby korzystanie z innych lokali nie było uciążliwym dla mieszkańców, szczególnie unikania hałasowania, zachowania ciszy szczególnie w godzinach nocnych od 22:00- 6:30, w tym czasie należy:

 • ściszyć odbiorniki odbiorniki radiowe i telewizyjne,

 • zaniechać gry na instrumentach i śpiewu,

 • wyeliminować hałasy i inne czynności, które zakłócają ciszę nocną i wypoczynek mieszkańców.

c) bieżące reagowanie na niewłaściwe zachowanie się innych osób na terenie budynku

W przypadku zakłócania ciszy nocnej może być naliczona grzywna w kwocie od 100 zł-300 zł

 

C. W szczególności jest zabronione:

 

 1. niszczenie klatek schodowych, poręczy, korytarzy, zrywanie instalacji elektrycznej, piorunochronowej, domofonowej oraz osprzętu tych instalacji, blokowanie automatycznych włączników oświetleniowych, wybijanie szyb, niszczenie lub wykręcanie żarówek, rysowanie bądź zrywanie elewacji budynku, niszczenie drzew, krzewów i trawników,

 2. wyrzucanie przez okna śmieci, papierów, pestek, obierzyn, pożywienia dla ptaków, niedopałków papierosów, wylewania płynów. Wszystkie śmieci i odpadki należy wynosić do wyznaczonych na ten cel pojemników ,wrzucanie do muszli klozetowej papierów, śmieci, szmat, sanitariatów i innych odpadków, które mogą spowodować zatkanie pionu kanalizacyjnego,

 3. umyślne uszkadzanie, niszczenie lub usuwanie aktualnych ogłoszeń, zawiadomień bądź komunikatów Euro House oraz oznaczeń ulicy czy budynku,spożywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych, montowania suszarek do bielizny poza obrysem budynku w tym także poza obrysem balkonów i loggii.

 

§ 6

 

W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w budynku najemcy lokalu obowiązany jest niezwłocznie udostępnić lokal lub inne pomieszczenie w celu jej usunięcia. Jeżeli najemca lokalu jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu,wynajmujący ma prawo wejść do lokalu samodzielnie lub w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

 

§ 7

 

Właściciele psów i kotów zobowiązani są do usuwania ich odchodów zanieczyszczającyc klatki schodowe, pomieszczenia wspólnego użytku i otoczenie budynków.

Posiadanie zwierząt w lokalu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.

 

§ 8

 1. Przepisy dotyczące wentylacji :

 1. Utrzymywać stale wolny przekrój kratek wentylacyjnych, kuchni i łazienek. Należy zapewnić nawiew powietrza do mieszkania, a szczególnie do kuchni przez rozszczelnienie okien, lub okresowe wietrzenie.

 2. Zabrania się zaklejania kratek wentylacyjnych i nawiewników, wprowadzania dodatkowych instalacji itp. do kanałów wentylacyjnych.

 

§ 9

 

 1. Przepisy dotyczące anten telewizyjnych:

   

  bez zgody Wynajmującego niedozwolone jest instalowanie indywidualnych zewnętrznych anten radiowych, telewizyjnych i innych.

 

3. Przepisy dotyczące parkingu:

 

 • na terenie posesji obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h i obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wobec innych osób,

 • zabronione jest hałaśliwe użytkowanie pojazdów, wykonywanie jakichkolwiek napraw i mycie pojazdów,

 • parkowanie samochodów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach postojowych wynajętych przez użytkownika.

 

§ 10

 

W budynkach i innych obiektach budowlanych należących do Wynajmującego oraz terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienia prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji.

 

3. W szczególności zabrania się:

 1. używania ognia otwartego (świece, pochodnie, lampy płomienne) i palenia tytoniu w lokalachoraz na klatkach schodowych pod karą grzywnej od 100-300 zł.

 2. ustawiania jakichkolwiek przedmiotów na klatkach schodowych i korytarzach utrudniających swobodne przejście (w szczególności materiałów palnych),

 

c) ustawianie rowerów, wózków poza wyznaczonym terenem w korytarzach.

 

 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONE SZKODY W MIENIU

Konsorcjum Mieszkaniowego Euro-House (Wynajmującego)

 

§ 11.

 

W stosunku do użytkowników lokalu wyrządzających szkody lub powodujących zanieczyszczeni budynków i otoczenia, naruszających swoim postępowaniem obowiązki w umowie oraz określone

niniejszym regulaminem zasady użytkowania lokali stosuje się środki prawem przewidziane, szczególnie przewidziane w kodeksie cywilnym, umowie oraz w regulaminie.

 

§ 12.

 

1. W przypadku uszkodzenia budynku, instalacji technicznych, zniszczenia drzew, krzewów, czy urządzeń będących własnością wynajmującego, zanieczyszczenia klatek schodowych bądź

otoczenia budynku przez psy użytkownicy lokalu są zobowiązani do pokrycia szkód powstałych z ich winy.

2. Rodzice i opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przezich dzieci w mieniu wynajmującego.

3. Odszkodowanie nalicza Konsorcjum Mieszkaniowe Euro-House na wniosek osoby , która zgłosi szkodę i wskaże winnego sprawcę.

 

§ 13.

 

W przypadku nie ustalenia sprawcy szkody, o której mowa wyżej odpowiedzialność materialną w wysokości ustalonej przez Konsorcjum Mieszkaniowe Euro-House ponoszą solidarnie użytkownicy korzystający z urządzeń i pomieszczeń wspólnego użytku danego budynku.

 

 

 IV ROZLICZENIA MEDIÓW

 

§ 14.

 

Wybrana metoda rozliczeń jest oparta o ceny ciepła

publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opolskiego.

 

Zmiany taryfy odbywają się najczęściej w czerwcu (przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego tj 1 lipca 2019).

Taryfy zwierają dwa składniki:

-opłata za przydzieloną (zamówioną) moc cieplną: 418,67 zł/kW/rok netto.

-cena netto za 1 GJ zużytego ciepła: 45,74 zł netto.

Wybrana metoda rozliczeń opiera się o rzeczywiste wielkości zużycia ciepła w każdym z lokali oraz na przydzielonych mocach cieplnych dla każdego z lokali i będzie stosowana od 1 lipca 2019 r.

W tym celu każdy lokal posiada urządzenia pomiaru zużytego ciepła dla c.o. i c.w.u.

Urządzenia pomiarowe zainstalowano w części wspólnej budynku (korytarze).

Pozwala to na indywidualne rozliczenia kosztów ciepła.

 

Aktualizacja 26 kwietnia 2019 r.


 

 

 

 

 

 

iCMS